læs mere om MB leg’s:

Handelsbetingelser

leg, der skaber liv og aktivitet

Naturlegepladser fra bunden

Bæredygtige materialer

Godkendt offentlig leverandør

Salgs og leveringsbetingelser for MB Sport & Event ApS Binavn, MB LEG CVR 38 17 17 39


Nærværende salgs og leveringsbetingelser gælder medmindre andet er skriftligt aftalt. Salgs og leveringsbetingelserne er udleveret sammen med fremsendelse af tilbud eller udleveret ved indgåelse af aftale, og salgs og leveringsbetingelserne anses som en del af aftalen.

Kværs, Søndertoft 35, 6300 Gråsten, marts 2023


Priser Alle priser er nutidspriser. Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle prisstigninger, herunder stigninger i
leverandøromkostninger.

Tilbud/ordrebekræftelse
Tilbud afgivet fra MB Sport & Event ApS er gældende 30 dage fra tilbuddets datering med mindre andet er aftalt. Herefter er tilbuddet
bortfaldet.


Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 8 dage netto kontant medmindre andet er skriftligt aftalt.

Der opkræves altid ved større projekter 40% af den totalt faktura sum, forinden projekt opstart.
Dette nærmere angivet i ordre-bekræftigelsen.

Der kan ved salg og levering til private samt ved køb af specialvarer kræves forudgående betaling eller sikkerhed for betaling.
Ved manglende rettidig betaling pålægges kr. 100 ved rykkerskrivelser. Der kræves sædvanlig morarente i forbrugerforhold.

Ved salg til erhvervsdrivende tillægges rente 2% pr. løbende måned ved forsinket betaling.

Ejendomsforhold Det solgte forbliver MB Sport & Event ApS’ ejendom indtil det fulde beløb er betalt.

Levering
Ved samlet ordre over kr. 20.000, inkl. moms leveres fragtfrit overalt i Danmark, bortset fra Bornholm og andre ikkebrofaste øer,
Færøerne og Grønland. Al levering skal kunne foregå på kørefast underlag.

Ved levering af voluminøse varer faktureres fragt iht. faktisk fragtpris.

Ved køb under kr. 1.000, inkl. moms tillægges udover fragt et ekspeditionsgebyr på kr. 50, inkl. moms.

MB Sport & Event er uden ansvar for ethvert tab, som måtte opstå som følge af forsinkelse, herunder driftstab. Enhver risiko for varen
overgår til køber ved levering.


Returnering

Der ydes ikke retur eller fortrydelsesret.

Returnering af varer kan kun finde sted, hvis dette er forudgående skriftligt aftalt med direktøren hos MB Sport & Events ApS.
Specialvarer kan ikke returneres.


Reklamationer

Køber har pligt til efter levering straks at undersøge det solgte, og køber skal reklamere inden 7 dage efter modtagelsen af det solgte,
såfremt køber ønsker at rejse indsigelser ved det solgte. I modsat fald fortaber køber retten til at gøre mangler gældende.

Såfremt der måtte være en retlig relevant mangel på et leveret produkt, er MB Sport & Event ApS alene ansvarlig for selve manglen, og
køber kan alene fordre udbedring, forholdsmæssigt afslag eller kræve om levering efter købelovens regler. MB Sport & Event ApS er
ikke ansvarlig for evt. indirekte tab eller afledede tab, herunder driftstab, eller andre krav fra en evt. tredjemand.


Garanti

Der er garanti på varen som angivet af fabrikanten. Der ydes ikke garanti på varer som skyldes forkert brug eller misbrug.

Al garantireparation sker på Søndertoft 35, 6300 Gråsten

Transportskader

Transportskader skal omgående anmeldes til fragtmanden eller postvæsnet. Er det på forhånd aftalt, at varen må
stilles uden kvittering af fragtmanden, er MB Sport & Event ApS uden risiko, hvis varen skulle forsvinde eller være beskadiget.

Leveringsvanskeligheder,

Force Majeure

Skulle levering være umuligt helt eller delvist på grund af force majeure, fritager det MB
Sport & Event ApS for ethvert ansvar. Under force majeure og leveringsvanskeligheder i øvrigt i denne bestemmelse, hører bl.a.
arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats indgriben, mangel på drivmidler eller andre ydre
omstændigheder som påvirker leveringen.


Rådgivningsansvar

MB Sport & Event ApS’ bistand til køber eller købers rådgiver er alene at betragte som vejledende og oplysende,
og MB Sport & Event ApS er uden ansvar i enhver henseende.

Produktansvar

For skade på person eller ting, der er en følge af defekt ved leverede produkter, MB Sport & Event ApS kun i det
omfang dette følger af ufravigelig lovgivning. MB Sport & Event ApS påtager sig dog intet ansvar for tab som skyldes driftstab, tidstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Produkter

MB Sport & Event ApS udvikler løbende produkterne for at være på forkant med udviklingen. Derfor tages forbehold for
ændring af modeller, sortiment, farver og priser, som er i vore kataloger og hjemmesider.

Skader under opsætning

Skader opstået på jordbund og omgivelser vil i det omfang det er os der er skadespåvirker, blive udbedret for vores regning.
Værneting og lovvalg:

Enhver tvist skal først søges løst ved dialog, sidenhen – mediation. Mediator udpeges gennem Danske Mediatoradvokater.
Såfremt tvisten ikke løses ved mediation, skal sagen indbringes for retten i Esbjerg og efter dansk rets almindelige regler.


Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning,
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EUKommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.

Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EUland.

Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr.


Ved indgivelse af en klage skal du angive vores email adresse kontakt@mbse.dk